Din integritet är viktig för oss. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

Våra huvudprinciper

Fastighets AB Stettin är personuppgiftsansvarig för Fastighets AB Stettin, 556018-2171, SIOS
Fastigheter AB, 556107-7024 samt SEF 640903-0019 (härefter kallat Stettingruppen). När det gäller
behandling av personuppgifter så följer Stettin dataskyddsförordningen och övriga kompletterande
dataskyddsregler. Denna information gäller generellt och i många fall lämnas mer specifik
information i ett avtal eller på annat sätt vid annat engagemang med Stettingruppen. Sådan
information gäller i tillägg till, och i förekommande fall med ändring av, informationen nedan.
Stettin har även en intern dataskyddspolicy, baserad på dataskyddsförordningen och övriga
dataskyddsregler. Den interna dataskyddspolicyn gäller hela Stettingruppens verksamhet och
samtliga anställda.

Behandling av personuppgifter

Insamlande

De personuppgifter som Stettin behandlar inhämtas direkt från dig i samband med att ett avtal
tecknas eller vid annan kontakt med Stettingruppen. Stettin kan även komma att inhämta
personuppgifter från din arbetsgivare, din bank, kreditupplysningsföretag etc. Dessutom hämtar vi
personuppgifter löpande från allmänt tillgängliga källor såsom privata och offentliga register för att
försäkra oss om att uppgifterna är uppdaterade. Vi kan även inhämta personuppgifter från allmänt
tillgängliga källor såsom privata och offentliga register för information om potentiella hyresgäster,
intressenter och andra samarbetspartners av både generell och riktad karaktär.

 

Kategorier och personuppgifter

De personuppgifter om dig som behandlas är namn, kontaktuppgifter, personnummer (om så krävs
för säker identifiering), ekonomiska förhållanden, kontoinformation och eventuellt ytterligare
uppgifter i enligt med vad som anges i tillämpliga avtal eller information. Stettin behandlar även
online-identifikationer såsom IP-adresser, MAC-adresser eller motsvarande som lämnas av
webbplatsbesökare.

 

Syfte

Det huvudsakliga ändamålet med Stettins behandling av personuppgifter är att kunna uppfylla
förpliktelser och utöva rättigheter enligt avtal, vidta åtgärder som begärts innan eller efter det att ett
avtal har träffats samt uppfylla krav som ställts på Stettingruppen enligt lag, annan författning eller
myndighetsbeslut. Stettin behandlar även personuppgifter för marknadsföringsändamål, statistik,
systemtester, marknads- och kundanalyser, detta för att ge en helhetsbild av kunders engagemang i
Stettingruppen samt för tillvaratagande av rättsliga anspråk. Därutöver behandlas uppgifterna i syfte
att samla och analysera information om nuvarande och potentiella hyresgäster, intressenter och
andra samarbetspartners av både generell och riktad karaktär. Personuppgifterna kan även användas
för inbjudningar till events/evenemang och för att besvara frågor samt i övrigt behandla dina frågor
eller ärenden.

 

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandlingen enligt ovan är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra
ett avtal som du är part i eller för att vidta åtgärder på din begäran i samband med eller inför
ingåendet av sådant avtal eller för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Därutöver utgörs den rättsliga
grunden för behandlingen av en intresseavvägning. I tillämpliga avtal eller information kan ytterligare
ändamål och rättsliga grunder anges.

 

Utlämnande

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra bolag som Stettingruppen samarbetar med. Dina
personuppgifter kan också komma att lämnas ut till myndigheter som bolag inom Stettingruppen har
skyldighet att lämna uppgifter till.

 

Gallring

Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt för ändamålet. Det
innebär t ex att personuppgifterna sparas så länge avtal, annat åtagande eller rättsligt anspråk
avseende dig och Stettingruppen kan göras gällande. Har vi inget avtal, och inte har varit i kontakt
med varandra för mer än 1 år sedan, kommer vi att gallra dina uppgifter. I de fall det förekommer
andra lagringsperioder så kommer vi att informera om detta i avtal eller på annat sätt.

 

Speciellt för lokaler

Personuppgifter som krävs för att administrera avtal med juridiska personer inhämtas med
intresseavvägning som rättslig grund. Det gäller även t ex passersystem.

 

Speciellt för bostäder

I syfte att skapa en gemensam god sed för behandling av personuppgifter på
bostadshyresmarknaden har Fastighetsägarna tagit fram en vägledning som kommer att granskas av
Datainspektionen. Denna följs av Stettingruppen och är att betrakta som god sed på marknaden.

 

Speciellt angående kameror

Stettin har laglig grund i ett berättigat intresse med all kamerabevakning som sker i och runt sina
fastigheter, bland annat med hänsyn till säkerhet, ordning och att förebygga brott. Stettin följer
Fastighetsägarna och SABOs vägledning för kamerabevakning som anses vara god sed på marknaden.
Detta innebär bland annat att vi som huvudregel gallrar inspelat material efter max fyra veckor.

 

Om ni kontaktar oss i andra frågor

Oavsett om ni har ett avtalsförhållande med Stettingruppen eller inte kan kontakt komma att ske,
från Stettingruppens eller ert håll, via exempelvis e-post, i olika syften. Beroende på anledningen till
kontakten kan de personuppgifter som ni uppger i denna kontakt komma att sparas hos
Stettingruppen. I största möjliga mån kommer detta i aktuellt fall att klargöras direkt i
kommunikationen med oss.